ข้อสั่งการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔