ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรวมน้ำ มันเชื้อเพลิงเดิน ทางไป – กลับ จังหวัดขอนแก่น – จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ (๑ คัน/๓ วัน) จำ นวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ-7800