พิธีเปิดโครงการยุติความรุนแรงในครอบครัว “รักกันไม่ทำร้าย”

นายแพทย์ชาญชัย ธงพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการยุติความรุนแรงในครอบครัว “รักกันไม่ทำร้าย” เนื่องในวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ ได้ตระหนักถึงผลกระทบของการใช้ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ และร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคลในครอบครัว ตลอดจนมีความเข้าใจในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมก้านของ อาคารธัญญเวช โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น