รับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 จากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามเข้าฝึกปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น โดย นางอรัญญา สาลี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 จากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 32 คน เข้าฝึกปฏิบัติการพยาบาลในรายวิชา พย.1316 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น