เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรวมนํ้ามันเชื้อเพลิงเดินทางไป -กลับ จังหวัดขอนแก่น – จังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ – วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕(๑ คัน/๓ วัน) จํานวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ไปจ3