แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภท.(วัสดุการแพทย์,ชันสูตร,ทันตกรรม, เอ็กซเรย์, เภสัชกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

แผนจะดซื้อเวชภัณฑ์-มิใช่ยา-2567