โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพทางการพยาบาล Quality Assurance (QA) โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น นำโดย นางจันทร์เพ็ง มูลศรี รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพทางการพยาบาล Quality Assurance (QA) โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น เป็นการอบรมให้ความรู้พนักงานช่วยเหลือคนไข้ในการให้การพยาบาลสำหรับผู้ป่วยอย่างถูกวิธีตามมาตรฐานการพยาบาลยาเสพติดและอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการป้องกันตนเองจากการควบคุมคนไข้อย่างปลอดภัย ในวันที่ 28 – 29 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น