ประกาศ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แนวปฏิบัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(DPO : Data Protection Officer)ประจำโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
ประกาศโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV Privacy Notice)
หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น