ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมน้ำมันเชื้อ เพลิง ไป – กลับ จังหวัดขอนแก่น – จังหวัดระยอง ในระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ (๑ คัน/๓ วัน) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถไปจังห1