รับนักศึกษาดูงาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายแพทย์อัครพัฒน์ เตยะราชกุล รองผู้อำนวยการด้านแพทย์ รับคณะนักศึกษาแพทย์ใช้ทุนและนักศึกษาแพทย์ประจำบ้าน จำนวน 10 คน จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน เพื่อเป็นแนวทางในศึกษาและเพิ่มพูนองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น