รับยาที่บ้าน ต้านภัยโควิด (COVID19)

เงื่อนไขการให้บริการส่งยา
ต้องเป็นผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน รับยาชนิดเดิม ขนาดเดิม
(กรณีที่มียาน้ำ ยาฉีด ยาแช่เย็น ยาเคมีบำบัด และยาที่แพทย์พิจารณาไม่เหมาะสมกับการจัดส่ง จะไม่สามารถให้บริการจัดส่งได้)

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 043-424500 ถึง 3